Pomoc obyvateľom

Hľadá sa Huawei p30 lite
Kontakt

Práce na cyklochodníku v plnom prúde

Garage Cafee

Logo: Garage CafeeUtorok – Štvrtok 14:00 – 20:00
Piatok – Sobota 14:00 – 22:00
Nedeľa 14:00 – 20:00
Pondelok – Zatvorené

Archív článkov

5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik zvoláva 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 25. apríla 2023 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom s nasledovným programom:

1. Otvorenie

2. Správa o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom od predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom 21.02.2023

3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske č. 1/2023 o názve verejného priestranstva v meste Partizánske 

4. Návrh na schválenie Aktualizácie č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske č. 3/2015 o podmienkach požívania alkoholických nápojov na území mesta Partizánske 

5.1 Návrh schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske č. 2/2023 o určovaní cien za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Partizánske

5.2 Návrh na schválenie Aktualizácie č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Partizánske

6. Návrh na schválenie Aktualizácie č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske č. 3/2018 o miestnych daniach

7. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Partizánske  č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov v meste Partizánske

8.1-6 Správy o výsledkoch hospodárenia ZŠ a ZUŠ za rok 2022

9. Správa o činnosti Mestskej polície v Partizánskom za rok 2022

10.1 Návrh na schválenie členstva mesta Partizánske v občianskom združení Smart Cities klub

10.2 Návrh na spoluprácu pri rozvíjaní činnosti projektu Baťapoint

11. Návrh na personálne zmeny

12. Návrh na schválenie Poriadku odmeňovania za výkon občianskych obradov a slávností

13.  Záverečný účet mesta Partizánske za rok 2022

14.1 Informácia o rozpočtovom opatrení č. 1/prim/2023 pre rok 2023

14.2 Informácia o rozpočtovom opatrení č. 2/prim/2023 pre rok 2023 

15.1 Návrh na schválenie peňažného vkladu do vlastného imania obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Partizánske

15.2 Návrh na schválenie dotácie na zabezpečenie poskytovania služby sociálnej pomoci Sociálny taxík mesta Partizánske

16. Návrh zmeny č. 2/MsZ/2023 rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2023

17. Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 31/XII/2022 zo dňa 15.12.2022, odkúpenie Bytového domu II Pod Šípkom a súvisiacej technickej vybavenosti

18.1 Návrh na schválenie spôsobu nájmu a nájmu časti pozemku parcela reg. „C“ č. 4728/5 v katastrálnom území Partizánske

18.2 Návrh na schválenie spôsobu nájmu a nájmu pozemku parcela reg. „C“ č. 3269 v katastrálnom území Partizánske

18.3 Návrh na schválenie spôsobu nájmu a nájmu pozemku parcela reg. „C“ č. 7/2 v katastrálnom území Veľké Bielice

18.4 Návrh na schválenie spôsobu nájmu a nájmu pozemkov parcela reg. „C“ č. 4903/3, 4903/4, 4903/5, 4911/8, 4911/49, 919/6, 919/7 v katastrálnom území Partizánske

18.5 Návrh na schválenie zmeny nájomcu v Zmluve o nájme pozemku č. OURV/2020/204

18.6 Návrh na zrušenie uznesenia č. 702/VI/2018 a návrh na schválenie nového uznesenia spôsobu nájmu časti pozemku parcela registra „C“ číslo 4970/211 v katastrálnom území Partizánske

18.7 Návrh na schválenie odpredaja časti pozemku parc. reg. „C“ KN č. 4656 v k. ú. Partizánske

18.8 Návrh na schválenie odpredaja časti pozemku reg. „E“ KN č. 181/1 v k. ú. Veľké Bielice

18.9 Návrh na schválenie odpredaja časti z pozemku parc. reg. „C“ KN č. 4178/1 v k. ú. Partizánske

18.10 Návrh na schválenie odpredaja pozemku parc. reg. „C“ KN č. 3520 pod garážou v k. ú. Partizánske

18.11 Návrh na odkúpenie budúcich vodných stavieb verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vybudovaných v k. ú. Partizánske v rámci stavby „IBV _Viesky“, po splnení podmienok zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy

18.12 Návrh na odkúpenie budúcej vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu“ vybudovanej v k. ú. Veľké Bielice v rámci stavby „IBV Partizánske k. ú. Veľké Bielice“ (ulica Topoľová) po splnení podmienok zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy

18.13 Návrh na odpustenie nájomného

18.14 Informácia o nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta Partizánske za rok 2022

18.15 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov, hospodárom ktorých je Správa majetku mesta, n. o., Partizánske, v objekte DS LUHY na ul. Nádražná 1071, ako prípad hodný osobitného zreteľa

19. Návrh na pridelenie nájomných bytov, hospodárom ktorých je Správa majetku mesta, n. o., Partizánske

20. Rôzne

21. Záver

On-line prenos z rokovania MsZ bude vysielaný prostredníctvom YouTube kanála Mestskej televízie Partizánske.

Sociálny TAXIK

Foto: Socialny taxik PartizanskeObjednávky: 0910 233 433
Cena za jazdu 1.00 €
Pracovné dni od 06:30 – 14:30

Lekáreň Savmed

Lekáreň SAVMED, Šípok Partizánskelogo Lekaren Savmed
Pondelok – Piatok 07:30 – 17:30
Sobota – 08:00 – 12:00

Nadchádzajúce udalosti

Oznamy pre verejnosť


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/9/8/9838bc3d-d88d-42bf-9b45-826cc33c4c31/sipok.sk/web/wp-content/plugins/floating-related-posts/floating-related-posts-pro.php on line 270