Pomoc obyvateľom

Hľadá sa Huawei p30 lite
Kontakt

Práce na cyklochodníku v plnom prúde

Garage Cafee

Logo: Garage CafeeUtorok – Štvrtok 14:00 – 20:00
Piatok – Sobota 14:00 – 22:00
Nedeľa 14:00 – 20:00
Pondelok – Zatvorené

Archív článkov

Zasadnutie – 6. December 2022

Zápisnica z rokovania VMČ Šípok dňa 6. decembra 2022

Prítomní: Mária Bielešová, PhDr. Gabriela Ďurinová, Mgr. Eva Ďurinová, Ing. Ľubomír Fiksel, Igor Hrmo, Daniela Kaksová, Miroslava Korcová, Jana Mazáková, Róbert Rybanský, Michal Trčo, Ing. Daniela Valaštínová

Pozvaná: Mgr. Alena Barancová
Ospravedlnený: Michal Herda

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Predstavenie riaditeľky ZŠ Malinovského Mgr. Aleny Barancovej novým členom VMČ Šípok
3. Voľba predsedu a podpredsedu VMČ Šípok
4. Návrh a schválenie zapisovateľa
5. Návrh a schválenie pokladníka
6. Priority mestskej časti Šípok na roky 2023 – 2026
7. Podnety od občanov
8. Rôzne
9. Záver

Bod č. 1: Otvorenie

Prvé decembrové rokovanie novozvoleného výboru otvorila a viedla poslankyňa Mária Bielešová. Predložila program tak, ako je uvedený a členovia VMČ ho takto schválili.

Hlasovanie: Za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0.

Bod č. 2: Predstavenie riaditeľky ZŠ Aleny Barancovej novým členom VMČ Šípok

Pani poslankyňa M. Bielešová prítomným novým členom predstavila Mgr. Alenu Barancovú – riaditeľku Základnej školy Malinovského.

P. riaditeľka Barancová privítala všetkých prítomných na pôde základnej školy. Porozprávala o náročnom období, ktoré v týchto mesiacoch prichádza, hlavne o zvýšených finančných nákladoch za energie a ostatných komodít. Nakoniec p. riaditeľka pozvala všetkých členov VMČ na vianočné trhy do ich školy, ktoré sa budú konať dňa 15. decembra 2022 o 15.00 hod.

Bod č. 3: Voľba predsedu a podpredsedu VMČ Šípok

Prítomní členovia navrhli spoločne za predsedníčku VMČ Šípok poslankyňu Máriu Bielešovú.

Hlasovanie: Za – 10, proti – 0, zdržal sa – 1.

Za podpredsedu bol navrhnutý Ing. Ľubomír Fiksel.

Hlasovanie: Za – 10, proti – 0, zdržal sa – 1.

Bod č. 4: Návrh a schválenie zapisovateľa

Predsedníčka Mária Bielešová navrhla za zapisovateľa Mgr. Evu Ďurinovú.

Hlasovanie: Za – 10, proti – 0, zdržal sa – 1.

Bod č. 5: Návrh a schválenie pokladníka

Predsedníčka Mária Bielešová navrhla za pokladníka Ing. Danielu Valaštínovú, ktorá má skúsenosti s touto prácou z minulých volebných období.

Hlasovanie: Za – 10, proti – 0, zdržal sa – 1.

Bod č. 6: Priority mestskej časti Šípok na roky 2023 – 2026

1. Vytvorenie prístupu záchranárskym vozidlám pri bytovom dome J. Kráľa 1166/67 (vyhovenie petícii p. Antona Čerešňáka)

2. Rekonštrukcia chodníka na Malinovského ulici (pokračovanie, tzv. 3. etapa rekonštrukcie)

3. Oprava detských ihrísk – jedno na hornom Šípku / Horská ul. 1311, 1312/ a druhé na dolnom Šípku / Malinovského ul. 1156/

4. Oprava fasády starej výmenníkovej stanice tepla na Malinovského ul. z dôvodu bezpečnosti

5. Vytvorenie 2-3 odstavných plôch na Horskej ul. 1312/26 – 28 zo zatrávňovačov

6. Prosíme MÚ aby informoval výbor o stave a potrebe váženia odpadu, odkedy bude potrebné túto činnosť vykonávať, v akom štádiu sú debaty ohľadom ich oplotenia a možnosť uzamykať pre jednotlivé bloky /firmy využívajú neuzamknuté stojiská – odstavia dodávku a celé vrecia odpadu vyložia/.

7. Oprava chodníkov na Malinovského ul. /petícia bola komisiou schválená/ a postupná oprava všetkých poškodených chodníkov

8. V pouličnom osvetlení – lampy vymeniť za LED svietidlá /úspora energie/

9. Rozšíriť zelené plochy na sídlisku – vnútrobloky na Ul. Janka Kráľa – vybrať kocky, vysadiť strom, umiestniť lavičky, fontánu …. Postupne aj na iných miestach sídliska – podľa finančných možností

10. Farebné skrášlenie schodov pri Terne – potrebné finančné zabezpečenie z mestských zdrojov

11. Žltú plechovú autobusovú zastávku vymeniť za presklenú

Bod č. 7: Podnety od občanov

– premiestnenie lavičky pri autobusovej zástavke – bližšie informácie poskytne Mestskému úradu na požiadanie p. Ing. Ľ. Fiksel

– Máriu Bielešovú občania upozornili na zarastený múr – garáže smerom k reštaurácii Jumbo – nie je zabezpečené odvodnenie

– na Ulici Janka Kráľa č. 1549 – veľkoobjemový neporiadok

– v lesoparku sú zničené lavičky, preto VMČ Šípok navrhuje obnovenie lavičiek, vybudovanie ohniska, altánku, stola, aby mohli slúžiť na stretávanie sa obyvateľov nášho sídliska a utužovanie susedských vzťahov

– VMČ bol upozornený na nutnosť opílenia konárov borovice, ktorá sa nachádza pri pivárni /vykonané dňa 7. 12. 2022/

Bod č. 8: Rôzne

predsedníčka Mária Bielešová prítomným prečítala novelizáciu zákona o odpadoch platnú od 2. januára 2023, ktorú jej postúpila Ing. Andrea Bencelová z Úradu životného prostredia a dopravy.

Ľubomír Fiksel zafinancoval výrobu tričiek s logom Šípku z vlastných zdrojov, preto prítomní hlasovali o čiastočnej finančnej náhrade za tieto tričká v sume 200 eur.

Hlasovanie: Za – 10, proti – 0, zdržal sa – 1.

poslankyňa Gabriela Ďurinová bola občanmi upozornená na chýbajúci prechod pre chodcov pri kostole, kde občania sídliska majú problém prejsť cez cestu. Jedná sa o miesto, kde je chodník, ktorý vedie na cestu a na druhej strane cesty pokračuje a smeruje ku kostolu. Toto miesto je primárne využívané pri prechádzaní na druhú stranu chodníka cez cestu / miesto prechádzania je v blízkosti zvonice/.

ďalej bola upozornená na chýbajúce osvetlenie v časti ulice Pod Šípkom / miesto, kde sa nachádzajú garáže a zberný dvor/.

poslanec Michal Trčo požiadal výbor o príspevok 100 eur na usporiadanie nohejbalového a basketbalového turnaja dňa 30.12. 2022, na ktoré všetkých prítomných aj pozval.

Hlasovanie: Za – 10, proti – 0, zdržal sa – 1.

Bod č. 9: Záver

Predsedníčka Mária Bielešová poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

V Partizánskom, dňa 10. 12. 2022

Zapísala: Mgr. Eva Ďurinová

Sociálny TAXIK

Foto: Socialny taxik PartizanskeObjednávky: 0910 233 433
Cena za jazdu 1.00 €
Pracovné dni od 06:30 – 14:30

Lekáreň Savmed

Lekáreň SAVMED, Šípok Partizánskelogo Lekaren Savmed
Pondelok – Piatok 07:30 – 17:30
Sobota – 08:00 – 12:00

Nadchádzajúce udalosti

Oznamy pre verejnosť


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/9/8/9838bc3d-d88d-42bf-9b45-826cc33c4c31/sipok.sk/web/wp-content/plugins/floating-related-posts/floating-related-posts-pro.php on line 270