Pomoc obyvateľom

Hľadá sa Huawei p30 lite
Kontakt

Práce na cyklochodníku v plnom prúde

Garage Cafee

Logo: Garage CafeeUtorok – Štvrtok 14:00 – 20:00
Piatok – Sobota 14:00 – 22:00
Nedeľa 14:00 – 20:00
Pondelok – Zatvorené

Archív článkov

Zasadnutie – 03. Apríl 2023

Zápisnica z rokovania VMČ Šípok, dňa 03. apríla 2023

Prítomní: Mária Bielešová, Mgr. Eva Ďurinová, Ing. Ľubomír Fiksel, Igor Hrmo, Daniela Kaksová, Miroslava Korcová, , Michal Trčo, Ing. Daniela Valaštínová

Ospravedlnení: PhDr. Gabriela Ďurinová, Michal Herda, Jana Mazáková, Róbert Rybanský

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Stanovisko k žiadosti spoločnosti NIKÉ
3. Cenový rozpočet k rekonštrukcii chodníka na Malinovského ulici z hrádze rieky
4. Príprava akcie „ Stavanie mája“
5. Rôzne
6. Záver

Bod č. 1: Otvorenie

Aprílové rokovanie VMČ Šípok otvorila a viedla predsedníčka VMČ Šípok Mária Bielešová.
Predložila program tak, ako je uvedený a všetci prítomní ho schválili.

Bod č. 2: Stanovisko k žiadosti spoločnosti NIKÉ

Členovia VMČ Šípok prekonzultovali žiadosť spoločnosti NIKÉ a vyjadrili
Súhlasné stanovisko s podmienkou, že najskôr budú vyplatené majiteľom objektu podlžnosti
voči mestu.

Hlasovanie: Za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.

Bod č. 3: Cenový rozpočet k možnej rekonštrukcii chodníka na Malinovského ulici z hrádze rieky VMČ Šípok bol predložený rozpočet na rekonštrukciu 52 metrového chodníka na Malinovského ulici z hrádze rieky v sume 10 392,27 Eur. Z dôvodu plánovanej výstavy garáži v blízkosti chodníka pozveme p. Andráša, investora výstavby na najbližšie rokovanie VMČ. Dôvod, zbytočné nepreinvestovanie financií v prípade poškodenia opraveného chodníka pri výstavbe garáží.

Bod č. 4: Príprava akcie „ Stavanie mája“

Všetci prítomní členovia výboru sa jednohlasne dohodli, že tento rok aj v rámci úsporných opatrení nebudeme pripravovať akciu : Stavanie mája“. Aj z dôvodu, že v čase stavania „májov“, čiže v predvečer 1. mája, ktorého tradíciu už roky dodržujeme, sa koná veľké a bohaté podujatie poriadané mestom Partizánske v centre, takže nebudeme duplicitovať toto podujatie Avšak strom „máj“ postavíme.

Bod č. 5: Rôzne

Členovia VMČ Šípok prekonzultovali a zaznamenali podnety od občanov:

– žiadosť Ota Marku – LUNAPARK MARKO a SYN. Taktiež všetci členovia výboru vyjadrili súhlasné stanovisko s podmienkou, že zanechajú terén v pôvodnom stave bez výmoľov a odpadkov.

– schválenie rekonštrukcie cesty od križovatky ku ZŠ a MŠ

– požiadame o kalkuláciu chodníka z dlažby ku kostolu

– občania sa zaujímali aj o vyrúbanie lesíka v Malých Uherciach – ide o súkromný pozemok s náletovými drevinai, jeho majitelia tak konali na základe povolenia OÚ z odboru životného prostredia a lokalitu boli pozrieť aj ornitológovia, ktorí potvrdili, že tu nehniezdia vzácne druhy vtáctva

– úprava vnútroblokov – prekonzultovaná bude aj na plánovanom májovom stretnutí občanov s p. primátorom mesta

občania sa zaujímali o možnosť nainštalovania fontánky s pitnou vodou

– zaujímali sa aj o plánovanú opravu poškodenej fasády kotolne pri MŠ

upozorňujú nás na problém ľudí bez strechy nad hlavou, znečisťujúci najmä okolie lavičiek a priestorov autobusových zastávok – riešime privolaním MsP a dohovorom

v júni je plánovaný autobusový výlet – lodný mlyn v Kolárove – opevnenie v Komárne…

poslanec Michal Trčo požiadal o vyčistenie žľabu na Horskej ulici – bolo promptne vyčistené upratovacou čatou mesta Partizánske

– navrhneme spoluprácu pri príležitostnej výzdobe sídliska so ZŠ či MŠ (vianočné či veľkonočné sviatky)

zaznamenali sme aj sťažnosti na znečistenie prostredia zo zberného dvora

Bod č. 6: Záver

Predsedníčka Mária Bielešová poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

V Partizánskom, dňa 03. 04. 2023

Zapísala: Mgr. Eva Ďurinová Predsedníčka VMČ

Mária Bielešová

Sociálny TAXIK

Foto: Socialny taxik PartizanskeObjednávky: 0910 233 433
Cena za jazdu 1.00 €
Pracovné dni od 06:30 – 14:30

Lekáreň Savmed

Lekáreň SAVMED, Šípok Partizánskelogo Lekaren Savmed
Pondelok – Piatok 07:30 – 17:30
Sobota – 08:00 – 12:00

Nadchádzajúce udalosti

Oznamy pre verejnosť


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/9/8/9838bc3d-d88d-42bf-9b45-826cc33c4c31/sipok.sk/web/wp-content/plugins/floating-related-posts/floating-related-posts-pro.php on line 270